نمونه اعتراض ریجکتی برای ویزا شمیران گشت آژانس مسافرتی ، هواپیمایی فهرست