توریست های کشور چک - شهریور ۹۸ شمیران گشت آژانس مسافرتی ، هواپیمایی فهرست